horso by themepul

Prijava na obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2024/25

SEZNAM

Spoštovani učenci in starši,

pred vami je odločitev os izbiri obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24. Postopek izbire bo potekal preko eAsitenta od 22. do 26. aprila 2024. V kolikor bi imeli težave, lahko otrok izbiro napiše na priloženi seznam in ga odda razredniku/razredničarki.

Z otrokom dobro preglejte seznam. Ob postopku razvrščanja v eAsistentu vas prosim, da učenec razvrsti vse predmete in ne samo njemu najljubših dveh/tre/štirih … Predmete razvrstite tako, da so predmeti, ki bi jih vaš otrok najraje obiskoval, na vrhu seznama.

Če bo za kateri predmet premalo prijav, se ne bo izvajal, zato bo otroku dodeljen naslednji zaporedni predmet iz seznama, ki se bo izvajal. 

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3. V  primeru, da bi vaš otrok obiskoval še 3. uro izbirnih predmetov in se starši s tem strinjate, ali če bo vaš otrok oproščen obiskovanja (delno ali v celoti – potrebno potrdili glasbene šole), označite ustrezno možnost na desni strani. Utemeljitev za manjše število ur obiskovanja izbirnih predmetov posredujte na šolo pisno na naslov alenka.plevnik@os-kdk.si.

Po preteku izbirnega postopka bomo učencem izbirne predmete določili sami glede na število prijav k posameznemu predmetu.

POJASNILO

Izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika in jih mora obiskovati celo leto. Njegovo znanje pri teh predmetih se preverja in ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Vsi izbirni predmeti, razen tujega jezika, so enourni. To pomeni, da se izvajajo po eno uro tedensko oz. v obsegu 35 ur na šolsko leto. Le drugemu tujemu jeziku sta namenjeni po dve uri tedensko oz. 70 ur letno.

Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov lahko izbere:

  • en dveurni predmet (tuj jezik) ali dva enourna predmeta ali
  • en dveurni predmet in en enourni predmet (ob soglasju staršev)  ali
  • tri enourne predmete (ob soglasju staršev).

V primeru, da učenec/učenka izbere tri ure izbirnega pouka, ima tri ure do konca šolskega leta. Med šolskim letom predmeta ne more opustiti! Odločitev je dokončna.

Razporejeni so v dva sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični sklop.

Učencu ni potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov.

Učenec/učenka, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen/a sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo.

Učenec lahko od začetka šolskega leta do konca septembra spremeni izbiro izbirnega predmeta ob predhodnem pogovoru z Učiteljem izbirnega predmeta. Vključi se lahko le še v tiste skupine, ki so proste in časovno usklajene z njegovim urnikom. Prav tako skupine ne more zamenjati, če s tem ogrozi obstoj prvotne skupine.

Opise izbirnih predmetov si lahko preberete na šolski spletni strani v zavihku Učenci – Obvezni izbirni predmeti.

Dostopnost