horso by themepul

Drugi prepisi/izpisi

Drugi prepisi/izpisi
Prepisi med šolanjem

Med šolanjem učenec lahko prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

Če želi učenec prestopiti iz zasebne šole v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna sprejeti.

Prepis na drugo osnovno šolo praviloma stopi v veljavo z naslednjim šolskim letom.

Izobraževanje na domu

V primeru, da izberete možnost izobraževanja na domu, je potrebno na šolo oddati pisno vlogo. Starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju otroka na domu pisno obvestite osnovno šolo, v katero je otrok vpisan.

Obvestilo mora vsebovati ime in priimek otroka, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo, in ime in priimek oseb(e), ki bo(do) otroka poučevala(e). Starši o izobraževanju na domu šolo obvestijo za vsako šolsko leto posebej.

Views: 21
Dostopnost