horso by themepul

Dodatna strokovna pomoč (DSP)

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Dodatno strokovno pomoč izvaja specialni pedagog, pedagog, psiholog, socialni pedagog ali inkluzivni pedagog ter učitelj. Pomoč, ki jo učenec lahko pridobi se razdeli na prilagoditev prostora, pripomočkov oziroma učnih gradiv ter prilagoditev pri ocenjevanju znanja; dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev ter učno pomoč učitelja.


Zakonodaja

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/zakonodaja/

  • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1),
  • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (KUOPP),
  • Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
  • Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (tudi za usmerjanje otrok z avtističnimi motnjami), katerih priloga so tudi kriteriji za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč za dolgotrajno bolne otroke, otroke z avtističnimi motnjami, slabovidne otroke in otroke z okvaro vidne funkcije ter otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
  • Zakon o OŠ (11. in 12. člen) itd.
Views: 85
Dostopnost