horso by themepul

Vpis v 1. razred

Spoštovani starši!

Vstop v šolo je prelomnica tako za otroke kot za starše. V 1. razred osnovne šole straši vpišete otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil šest (6) let. Vpis v prvi razred poteka v mesecu februarju. V letošnjem letu bomo za šolsko leto 2023/2024 vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Glede na trenutno situacijo boste navodila o izvedbi vpisa skupaj z vabilom in priloženimi obrazci, ki so potrebni za vpis, prejeli po pošti na otrokov naslov. Vpis bo potekal od 14. 2. do 17. 2. 2023 po v naprej pripravljenem urniku.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišete otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva (vabilo za vpis prejmete s strani šole). Starši lahko vpišete otroka na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, čeprav sodi otrok v naš šolski okoliš,

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na naši šoli izpolnite obvestilo o prepisu,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, ki je meseca februarja) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo, in ne živite v našem šolskem okolišu. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju oz. pridobitvi soglasja matične šole. Odločitev o odobritvi vpisa na šolo izven otrokovega šolskega okoliša boste prejeli v obliki izdane odločbe do konca meseca maja 2023.

Šolski okoliš je opredeljen v Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov v Uradnem listu RS, št. 49/97 z dnem 1. 10. 2001. Naš šolski okoliš so naštete ulice in hišne številke: Jakčeva ulica: 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; Litijska cesta: 31, 35, 41; Mekinčeva ulica: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 28; Novosadska ulica: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Ob sotočju: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16; Parmska ulica: 9, 13, 15, 17, 19, 21, 41; Pesarska ulica: 31; Poljska pot: 3, 5, 11, 12; Pot na Fužine: 4, 4A, 4B; Prištinska ulica: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Skopska ulica: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Steletova ulica: 8, 10, 15, 17, 19; Škerjančeva ulica: 2, 4, 6, 8; Štepanjska cesta: 1, 2, 2A, 2B, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 9C, 10, 11, 11A, 11B, 12, 14, 16, 16A, 16B, 16C, 18, 18A, 18B, 18C, 20, 20A, 22, 22B, 24; Štepanjsko nabrežje: 24, 24A, 26, 26A, 30, 34, 38; Toplarniška ulica: 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20; Ulica Angelce Ocepkove: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Ulica Mire Miheličeve: 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 20A, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; Ulica Polonce Čude: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13; Ulica Vide Janežičeve: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Ulica Vide Pregarčeve: 46; Zaloška cesta: 76, 78, 78A, 80, 87, 92, 92A, 92B, 92C, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 110, 117, 119, 133, 133A, 157.
POJASNILO USTANOVITELJA (MOL): Ustanovitveni akti vseh ljubljanskih osnovnih šol vsebujejo določbo, ki predeljuje šolski okoliš posamezne osnovne šole tako, da so taksativno naštete ulice in hišne številke. Ker smo seznanjeni z dejstvom, da se podatki lahko spreminjajo in tudi se spreminjajo (preoštevilčenje stavb po določbah GURS, sprememba imena ulice, širitev naselij, novogradnje, itd …), smo v vse odloke osnovnih šol dodali določbo in sicer, da vsaka na novo določena hišna števila znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. Ustanovitelj mora v primeru spremembe podatkov, kot so nazivi oz. imena ulice, spremembo upoštevati in akt ustrezno uskladiti z dejanskim stanjem oz. odločbo GURS, ki tudi vodi šolske okoliše v registru prostorskih enot kot dodatne prostorske enote. Pripravo spremembe posameznega akta lahko oddelek pripravi po prejemu podatkov in predloga s strani posamezne osnovne šole.

ODLOŽITEV ŠOLANJA ZA ENO LETO

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami odloži začetek šolanja za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje,

  • morate otroka najprej vpisati v 1. razred,
  • izpolniti Vlogo za odložitev začetka šolanja, v katerem navedete razloge za odložitev začetka šolanja za eno leto. Če je otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu oz. pri drugih strokovnih službah ali ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, prosimo, da nas o tem obvestite.

Sledi ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Pri tem so nam v pomoč strokovna poročila s strani strokovnjakov, pri katerih je otrok obravnavan, in so lahko priloga vloge. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj. Odločitev o odložitvi začetka šolanja boste prejeli v obliki izdane odločbe do konca meseca maja 2023.

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vstopom v osnovno šolo boste za otroka prejeli pisno vabilo na zdravniški pregled.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU

V prvem razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina. Starši boste ob vpisu prejeli obrazec s prijavnico in soglasjem za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta. S prijavo na neobvezni izbirni predmet le-ta postane obvezen in ga otrok obiskuje do konca šolskega leta.

JUTRANJE VARSTVO

Je sestavina razširjenega programa OŠ /20. člen ZoŠ/. Šola ga organizira za učence 1. razreda /22.člen ZoŠ/. Jutranje varstvo bo organizirano od 6.30 do 8.30, otrok pa naj bi prišel v JV najkasneje do 8.00, saj se šola takrat zaklene. Prijavnico za jutranje varstvo boste oddali ob vpisu.

PODALJŠANO BIVANJE

Je sestavina razširjenega programa OŠ /21. člen ZoŠ/ in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Organizirano je od konca pouka do 15.20. Po 15.20 uri šola organizira varstvo do 16.30. Prijavnico boste starši oddali ob vpisu.

Uporabne povezave:

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI – MOL

OSNOVNE ŠOLE V LJUBLJANI

 
Views: 62
Dostopnost