horso by themepul

Knjižnični red 

ČLANSTVO, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV 

Člani knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Članarine ni. Učenci postanejo člani ob vpisu v šolo. Prejmejo izkaznico, s katero si izposojajo gradivo. Izkaznica ni prenosljiva. Če učenec izgubi izkaznico, drugo dobi brezplačno, za vsako naslednjo pa plača nadomestilo, ki ga določi šola z LDN. 

Poleg pravil šolskega hišnega red uporabniki upoštevajo še naslednja pravila: Vstop je dovoljen v copatih. Učenci šolske torbe odložijo na police pri vhodu. Želimo, da je knjižnica  prostor, v katerem lahko učenci in drugi člani nemoteno samostojno delajo, zato poskrbimo za red in tišino. V knjižnico ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi motile druge uporabnike, mobilni telefoni so izključeni, hrana in pijača nista dovoljeni. Učenec je dolžan za sabo pospraviti in urediti delovni prostor; knjige vrne na polico oz. na konec police, da jih pospravi knjižničarka. 

DELOVNI ČAS IN ČAS ODPRTOSTI 

Delovni čas knjižnice in čas odprtosti za učence sta za vsako šolsko leto določena v LDN šole in LDN knjižnice ter objavljena pred vhodom v knjižnico in na spletni strani šole. 

KNJIŽNIČNO GRADIVO 

Knjižnično gradivo je v prostem pristopu, postavljeno posebej za učence in posebej za učitelje. Leposlovje za učence je urejeno po starostnih stopnjah, ostalo gradivo po sistemu UDK. Uporabnikom je na voljo tudi periodično gradivo, ki ga izposojamo učiteljem, učencem le izjemoma. 

Člani uporabljajo knjižnično gradivo v knjižnici ali si ga izposodijo na dom. Na dom ne izposojamo gradiva iz priročne knjižnice (enciklopedije, leksikoni, slovarji) ter gradiva, ki je namenjeno uporabi pri pouku in je zanj določen poseben režim izposoje. 

IZPOSOJA GRADIVA, ROKI IZPOSOJE, NEPRAVOČASNO VRNJENO GRADIVO 

Učenci si gradivo izposojajo ob predložitvi izkaznice. Prvošolci si v prvi polovici leta lahko izposodijo največ eno  knjigo, nato do konca šolskega leta naprej dve knjigi. Ostali učenci imajo lahko na enkrat izposojenih do pet enot gradiva.  

Rok izposoje je 14 dni. Kdor želi gradivo zadržati čez željeni rok, lahko tega pred iztekom podaljša za 7 dni, vendar ne, če na gradivo že čaka drug uporabnik. Gradivu za domače branje, angleško bralno značko roka izposoje ni možno podaljšati.  

Učence, ki zamujajo z vračanjem gradiva, na to opozori knjižničarka. Dokler učenec ne vrne gradiva, ki mu je potekel rok izposoje, si ne more izposoditi drugega. Učenci pred zaključkom pouka vrnejo vse izposojeno gradivo. 

Zaposleni nimajo izkaznice. Rok za vrnitev gradiva zanje ni omejen, enkrat letno (ob koncu šolskega leta) preverijo izposojeno knjižnično gradivo. Ob inventuri (na pet let) vrnejo vse izposojeno gradivo, da ga inventurna komisija popiše. 

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko, če pa to ni mogoče, plačajo odškodnino, ki jo določi šola. 

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI 

Knjižnica je prostor, namenjen iskanju, pregledovanju, branju in izposoji gradiva, zato velja, da s svojim obnašanjem uporabniki ne motijo drug drugega. Knjižnični prostor je namenjen predvsem tihemu, samostojnemu delu. Uporabniki tu lahko berejo, delajo domačo nalogo, se učijo, tudi poklepetajo med seboj, vendar ne glasno, saj je to prostor, kjer so tudi učenci in učitelji,  ki želijo delati v miru.  

UPORABA RAČUNALNIKA 

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij na spletu. Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. Uporaba računalnika je časovno omejena (glede na potrebe). Pri uporabi interneta upoštevamo vsa pravila varne rabe in priporočila za obnašanje na spletu. 

Views: 48
Dostopnost