horso by themepul

Učenci tujci

Učenci tujci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju. Glede na Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, zakoniti zastopniki otrok vložijo prošnjo za nadaljevanje izobraževanja, kar je za šoloobvezne otroke neodtujljiva pravica. Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Učenci s statusom učenca tujca imajo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H) (Ur. l. RS, št. 87/2011) možnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja eno leto:

Zadnji odstavek 69. člena:

Učenci priseljencev iz drugih držav so lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor.
Na podlagi vloge, naslovljene na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport jim pripadajo dodatne ure za pomoč pri učenju slovenščine.
Imetnik tuje listine o izobraževanju se vpiše v osnovno šolo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3 ter spremembe).

10. člen

(Tuji državljani)

Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami.

Starši oziroma zakoniti zastopniki poleg izpolnjenega obrazca predložijo še ustrezno dokumentacijo, ki jo navede šola, na kateri želijo nadaljevati šolanje, in je v skladu s Pravilnikom o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja(Uradni list RS, št. 6/05in 98/09).

Priložiti morajo tudi ustrezno dokumentacijo, in sicer:

1. Listino o izobraževanju, za katero želite, da se prizna, v izvirniku (original) oziroma njen dvojnik (duplikat) ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino.
2. Fotokopijo listine o izobraževanju iz prejšnje točke.
3. Overjen slovenski prevod listine o izobraževanju iz druge točke
4. Letna spričevala, indeks oziroma priloga k diplomi ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja.
5. Kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja.
6. Osebni dokument otroka.
7. Potrdilo o stalnem oz. začasnem bivališču v RS.

Šola imetnika tuje listine na podlagi Zakona o osnovni šoli vključi v ustrezen izobraževalni program. Sprememba, ki jo prinaša sprememba ZOsn-H je v tem, da se učencu ne izda več odločbe, temveč le potrdilo o vpisu.

Dostopnost