horso by themepul

SUBVENCIJE
Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.
Višina subvencije je odvisna od števila prejetih vlog in višine razpoložljivih sredstev namenjenih subvencioniranju šole v naravi. O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnatelj na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti. Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 dni po prejemu odločbe.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Učenci iz socialno manj vzpodbudnega okolja lahko uveljavljajo subvencijo malicein kosila iz državnega proračuna.
Subvencija malice
Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 591,22 evrov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.
Subvencija kosila
Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni vsi na kosilo prijavljeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 401,58 evrov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Podatke o subvenciji šola pridobi iz centralne evidence učencev (CEUVIZ).

Dostopnost