horso by themepul

SUBVENCIJE
Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.
Višina subvencije je odvisna od števila prejetih vlog in višine razpoložljivih sredstev namenjenih subvencioniranju šole v naravi. O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnatelj na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti. Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 dni po prejemu odločbe.

Views: 12
Dostopnost