horso by themepul

ZAKONSKA DOLOČILA

Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov

SESTAVA SVETA STARŠEV

 • 1.a – Luka Kalaš
 • 1.b – Nikolina Dragičević
 • 2. a – Eva Trnjak
 • 2. b – Ana Tarman
 • 3. a – Nina Mlinar
 • 3. b – Maja Ristić
 • 4. a – Denis Kantarević
 • 4. b – Jasmina Ratko
 • 5. a – Iztok Dimc
 • 5. b – Aleš Graj
 • 6. a – Emina Stanković
 • 6. b – Mateja Unetič
 • 7. a – Adelita Velić
 • 7. b – Lejla Hedžić
 • 8. a – Vanja Dimitrovski
 • 8. b – Ivana Buzalkov
 • 9. a – Barbara Dremelj Ribič
 • 9. b – Hasan Sinanović

Predsednica sveta staršev je Vanja Dimitrovski

Views: 133
Dostopnost