horso by themepul

Katalog informacij javnega značaja

 

 

Osnovni podatki o katalogu

Naziv

Osnovna šola Karla DestovnikaKajuha

Jakčeva ul. 42
1000 Ljubljana

telefon: 01 520 84 80

e-naslov: tajnistvo@os-kdk.si

Matična številka: 5086655000

Davčna številka: 10592849

Odgovorna uradna oseba

Nina Grum, ravnateljica

e-mail: nina.grum@os-kdk.si

Datum prve objave kataloga

september 2011

Datum zadnje spremembe

september 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

http://www.os-kdk.si/

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika, dostopna v tajništvu

 

 

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Podatki o organizaciji organa in organigram zavoda

Delovno področje zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha

Jakčeva ulica 42
1000 Ljubljana

 

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna  oseba:

Nina Grum, ravnateljica

telefon: 01 520 84 80
e-naslov: nina.grum@os-kdk.si

 

 

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa

Državni predpisi

Zakon o zavodih (ZZ)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Zakon o šolski inšpekciji (ZSoll)

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o računovodstvu (ZR)

Zakon o javnih financah (ZJF)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Uradni list RS

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o financiranju šole v naravi

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt

Letno poročilo

Vzgojni načrt

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov

Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli

Napredovanje strokovnih delavcev v nazive

Postopek imenovanja ravnatelja

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ

Zbirka podatkov

Evidenca o učencih vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

Evidenca o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih

Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učencev

Evidenca podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

Opis načina dostopa do  drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Dostop preko spleta:  https://www.os-kdk.si/

Fizični dostop: v tajništvu šole v času uradnih ur.

Stroškovnik

Na podlagi 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22) – stroški se obračunajo brez DDV

Postavka

Vrednost

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4

0,06 evra

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3

0,13 evra

ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata

1,25 evra

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4

0,63 evra

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3

1,25 evra

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata

2,50 evra

elektronski zapis na eni zgoščenki CD

2,09 evra

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R

2,92 evra

elektronski zapis na enem USB-ključku

po nabavni ceni USB

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko

0,08 evra

pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko

0,20 evra

poštnina za pošiljanje informacij po pošti

po veljavnem ceniku poštnih storitev

 

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Ni zahtev po informacijah javnega značaja

Views: 74
Dostopnost