horso by themepul

Pomoč v stiski

SUBVENCIJE
Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.
Višina subvencije je odvisna od števila prejetih vlog in višine razpoložljivih sredstev namenjenih subvencioniranju šole v naravi. O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnatelj na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti. Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 dni po prejemu odločbe.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Učenci iz socialno manj vzpodbudnega okolja lahko uveljavljajo subvencijo malicein kosila iz državnega proračuna.
Subvencija malice
Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 591,22 evrov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.
Subvencija kosila
Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni vsi na kosilo prijavljeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 401,58 evrov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji šola pridobi iz centralne evidence učencev (CEUVIZ).

KAM PO POMOČ?
Ko se znajdete v socialni stiski se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo. Skupaj se bomo potrudili poiskati morebitne rešitve.
Za podporo in pogovor se lahko obrnete tudi na zunanje ustanove:

  • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen, pišeš jim lahko tudi na tom@zpms.si ali pa se oglasiš v njihovi spletni klepetalnici https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/
  • Žrtve nasilja lahko pokličejo SOS telefon 080 11 55, in to ob delavnikih od 12. do 16. ure in od 19. do 22. ure, ob vikendih in praznikih pa od 18. do 22. ure.
  • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
  • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
  • Posvet – Center za psihološko svetovanje http://www.posvet.org/
  • Unicef Slovenija odpira telefonsko varno točko na številki 031 510 200, in sicer vsak dan od 9. do 17. ure. 
  • Živ živ , postaja za razumevanje samomora; https://zivziv.si/
  • To sem jaz; https://www.tosemjaz.net/

V času, ko druge linije niso aktivne, lahko v hudi stiski vedno pokličeš policijo na številko 113 oziroma v primeru poškodb na številko 112.

Views: 9
Dostopnost