Predmet:      OBDELAVA GRADIV: LES

 Kratica:          OGL,

Razred:          7., 8., 9.

Učitelj:            Kristjan Pirc

Število ur:      1 ura tedensko ali blok ura na 14 dni

Obdelava gradiv je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci usmerjajo svojo radovednost v izdelavo določenega predmeta in ustvarjalno sodelujejo v skupini. Poudarek je predvsem na obdelavi umetnih snovi, poleg njih pa se pojavljajo še druge, potrebne za izdelavo predmetov, denimo tekstil, usnje, slama, papirna gradiva, lahko pa tudi mehkejše kovine v obliki žice ali pločevine.

Posebno poglavje so lesna gradiva, ki jih pri tem predmetu še bolj podrobno obravnavamo. Različne tehnike obdelave lesa so predstavljene širše, ukvarjanje s posameznim postopkom obdelave pa je bolj prilagojeno zmožnostim in željam učencev.

Učenec omenjene materiale spoznava teoretično in ob praktični izdelavi predmetov.

Dodatno se predmet veže tudi na področje likovne vzgoje, še posebej njenega prostorskega vidika – kiparskega oblikovanja – in pa industrijskega oblikovanja, kjer poleg estetske vrednosti do izraza pride tudi uporabnost izdelkov. Program spodbuja otrokovo ustvarjalnost, samozavest in je hkrati prilagojen njegovim trenutnim sposobnostim. Zajema spoznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje.

Izdelki so uporabni, zabavni in bogatijo mladostnikovo okolje. Otroci prav tako pridobivajo znanja in izkušnje iz resničnega sveta in si urijo motoriko rok in telesa.  Pri delu si samostojno bogatijo znanje z uporabo priročnikov in drugih virov informacij ter uporabljajo že usvojeno znanje iz predmetov Tehnika in tehnologija, Likovna vzgoja in naravoslovnih predmetov.

Vsak učenec sam s pomočjo strojev in naprav izdela več uporabnih izdelkov, ki jih lahko odnese domov.

Učenec se bo pri tem izbirnem predmetu naučil in spoznal:

  • varstvo pri delu
  • industrijski in obrtniški način proizvodnje
  • kiparsko oblikovanje
  • posebne lastnosti umetnih snovi
  • preizkušanje lastnosti umetnih snovi
  • lesna gradiva in obdelava
  • industrijsko oblikovanje
  • izdelava sestavnih delov izdelka