Pogoji in pravila za pridobitev statusa – PRAVILNIK

OBRAZEC ZA VLOGO ZA DODELITEV STATUSA

OPOZORILO: Popolne vloge za status je potrebno oddati najkasneje do 24. septembra za tekoče šolsko leto otrokovemu razredniku ali v elektronski obliki (sken) na naslov: tajnistvo@os-kdk.si. Nepravočasno oddanih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.