horso by themepul

NAGOVOR RAVNATELJICE – 3. del

Spoštovani starši, učenci in učitelji!

Pouk na daljavo še vedno poteka. V petek, 17. 4. 2020, smo ravnatelji prejeli okrožnico, v kateri nas seznanjajo z nekaterimi sklepi in ukrepi za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v času delovanja Zakona o interventnih ukrepih.
V nadaljevanju vas seznanjam z nekaterimi usmeritvami, ki so jih pripravili strokovnjaki Zavoda za šolstvo v sodelovanju z ravnatelji in drugimi zunanjimi sodelavci.
Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.

1. Ocenjevanje znanja učencev se v času izobraževanja na daljavo lahko izvaja tudi individualno.
Učencem 1. in 2. razredov učitelj oceni napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer upošteva, da so cilji in standardi v učnih načrtih praviloma postavljeni na ravni triletja in bo mogoče izpad nadomestiti v 2. oziroma v 3. razredu.
Znanje učencev se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
Pri določanju zaključne ocene učitelj pretežno izhaja iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020. Pri zaključevanju upošteva izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času izobraževanja na daljavo.
V času izobraževanja na daljavo učitelji določijo (prilagodijo) kriterije ocenjevanja znanja in z njimi seznanijo učence.
Učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.
Podporo učencem, ki potrebujejo pomoč iz različnih razlogov (učenci z učnimi težavami), bo usmerjena v individualen pristop učiteljev izvajalcev DSP, ISP, glede na njihove individualne potrebe.

2. Napredovanje učencev iz razreda v razred
Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda, ki je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, lahko ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga v soglasju s starši.
Učenec 7. in 8. razreda, ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, razred ponavlja.
Učenec 7. in 8. razreda, ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ treh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit.
3. Roki za predmetne in popravne izpite
1. rok
Od 16. 6. 2020 do 29. 6. 2020 za učence 9. razreda.
Od 26. 6. 2020 do 9. 7. 2020 za učence od 1. do 8. razreda.
2. rok
Od 18. 8. do 31. 8. 2020 za učence od 1. do 9. razreda
Novo
Tretji izpitni rok za popravne izpite je od 11. 9. 2020 do 18. 9. 2020 za učence 7. in 8. razreda.
4. Roki za ocenjevanje učencev, ki se izobražujejo na domu
Ocenjevanje učencev od 1. do 6. razreda poteka od 1. 6. 2020 do 24. 6. 2020, za učence 7., 8. in 9. razreda pa od 1. 6. 2020 do 2. 7. 2020.
Drugi rok za učence, ki se izobražujejo na domu, bo od 18. 8. 2020 do
31. 8. 2020.
Spoštovani učenci, želim vam, da bi bili tudi v učenju na daljavo zelo uspešni. To novo obdobje je naporno tako za vas, vaše starše in tudi za nas vse, učitelje in druge delavce šole. Predlagam vam, da se v teh dneh, mesecu, še posebej potrudite in sodelujete s svojimi učitelji, zelo pomembno je, kako se odzivate in pošiljate povratne informacije o svojem delu. Tudi ta način dela bo za nas vse bogata življenjska izkušnja.
Bodite dobre volje in zdravi! Pošiljam vsem prijazne pozdrave, zelo vas že pogrešam!

Ravnateljica Sonja Šorli

Dostopnost