Predmet:                                           POSKUSI V KEMIJI

Kratica:                                              POK

 Razred:                                             8., 9.

Učiteljica:                                          Ana Košir

Število ur:                                         1 tedensko

(2 uri na vsakih 14 dni)

Izbirni predmet učencem omogoča razvijanje, utrjevanje, dopolnjevanje in poglabljanje znanja, spretnosti in veščin eksperimentalnega dela, s katerimi so se srečali že pri pouku naravoslovja. To znanje bodo lahko povezali s kasnejšim spoznavanjem kemije.

Pri Poskusih v kemiji učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela, razvijajo  eksperimentalne spretnosti in pristope, ki vključujejo postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj ter rezultatov, predstavljanje dognanj ter povezovanje s teorijo in vsakdanjim življenjem.

Praktično delo bo potekalo v skupinah ali parih, s snovmi iz vsakdanjega življenja.  Uporabljali bomo različne vire podatkov kot so varnostni listi, etikete, zloženke, časopisni članki, medmrežje, videokasete, zgoščenke, literatura,…

Učencem bom predstavila vrsto zanimivih in atraktivnih eksperimentov.

Obiskali bomo tudi pravi kemijski laboratorij. Če bo to le mogoče, se bomo udeležili tudi kakšne znanstvene ali kemijske prireditve. Učenci bodo izvedli veliko poskusov s snovmi, ki jih najdemo v domači kuhinji in kopalnici. Učenci bodo oceno pri predmetu prejeli za svoje izdelke in praktično delo pri izvajanju poskusov.

Naj naštejem še nekaj zanimivih poskusov, ki jih bomo izvedli: Merjenje pH vsakdanjih snovi, Faraonove kače, Določanje gostote raznim snovem, Ples mavrične pene in še mnogi drugi