Pogoji in pravila za pridobitev statusa PRAVILNIK

OBRAZEC ZA VLOGO ZA DODELITEV STATUSA

OPOZORILO: Popolne vloge za status je potrebno oddati najkasneje do 25. septembra za tekoče šolsko leto v tajništvo šole. Nepravočasno oddanih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.