Predmet:       VERSTVA IN ETIKA

Kratica:          VE1, VE2, VE3

Razred:          7., 8., 9.

Učiteljica:      Marjana Tratnjek Pavc

Število ur:      1 ura tedensko

Verstva in verske tradicije v zgodovini in danes vplivajo na način soočanja ljudi z eksistencialnimi, nazorskimi in etičnimi vprašanji. Vpeta so v zgodovino kultur in civilizacij, ki so jih sooblikovale. Njihovo poznavanje je pomembno za posameznikov osebnostni razvoj tako v njegovi intelektualni kot vrednostni razsežnosti.

Predmet verstva in etika ne predvideva vezanja etike samo na verstva, niti ne omejuje obravnavanja verstev na etična vprašanja. »Etiko« je smiselno razumeti kot obravnavanje moralnih razsežnosti medčloveških odnosov in življenjskih vprašanj.

Namenjen je učencem, ki imajo doma (krščansko in drugo) religiozno vzgojo in obiskujejo (cerkveni) verouk, pripadnikom drugih religij in učencem brez domače religiozne vzgoje ter opredelitve. Za slednje je predmet lahko celo prvo seznanjanje s svetom verstev in svetovnih nazorov.

Predmet je trileten:

 1. razred – verstva in etika I,
 2. razred – verstva in etika II,
 3. razred – verstva in etika III.

Učni načrt in njegovo izvajanje omogočata učencem, da izberejo predmet tudi le za leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen le v triletnem obsegu. Pri tem učenci hodijo k pouku, ki je predviden za njihov letnik. Pouk bo potekal eno uro tedensko.

Predmet predvideva obvezne in izbirne vsebine.

Vsebine VERSTVA IN ETIKA I v 7. razredu:

Obvezne teme so:

 • verstva sveta – svetovi verstev,
 • krščanstvo,
 • islam,

Obvezno izbirne teme:

 • vzori in vzorniki,
 • enkratnost in različnost.
 • Izbirne/dodatne teme so:
 • judovstvo,
 • azijska verstva,
 • tradicionalne religije,
 • nova religiozna gibanja,
 • reševanje nasprotij, dogovarjanje in nasilje,
 • človek in narava.

Vsebine VERSTVA IN ETIKA II. v 8. razredu:

Obvezne teme:

 • ljudje in verstva – religijska kultura,
 • religije: skupnost, obredi, simboli, izkustvo,
 • življenjska vodila religij,
 • svoboda, vest, odgovornost.

Obvezne izbirne vsebine:

 • družina,
 • prijateljstvo, ljubezen, spolnost,
 • delo in/kot poklic.

Izbirne/dodatne teme:

 • magija, okultizem, religija,
 • egocentričnost in solidarnost v stiskah,
 • sanje, želje, cilji, razočaranja.

Vsebine VERSTVA IN ETIKA III. v 9. razredu:

Obvezne teme:

 • Biblija: Stara in Nova zaveza,
 • krščanstvo in zahodna civilizacija,
 • religije in vprašanje smisla življenja.

Obvezno izbirne teme:

 • rast krščanstva in njegove delitve,
 • razsvetljenstvo,
 • krščanska inspiracija v delovanju pomembnih osebnosti slovenske zgodovine.

Izbirne/dodatne teme:

 • verske (ne)strpnosti, verske vojne,
 • znanost in vera,
 • ateizem in humanizem.

Pri poučevanju predmeta bodo uporabljene tiste metode in oblike dela, ki učence spodbuja k samostojnejšemu pridobivanju znanja, razmišljanju ter presojanju: kot so metoda razgovora, dela z besedilom in oblike skupinskega ter projektnega dela.