Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo spodbude na specifičnih področjih (počasnejše usvajanje znanj, slabše vidno-prostorske sposobnosti in sposobnosti slušnega predelovanja informacij, težave avtomatizacije veščin in tempa izvajanja, težave pri jezikovnem funkcioniranju, odrekljiva pozornost in nizka storilnostna motivacija …) ali pa otrokom, ki imajo celostno upočasnjen razvoj.

Učenci, ki kljub pomoči (pomoč učitelja, dopolnilni pouk,pomoč svetovalne službe, dodatna individualna in skupinska pomoč, mnenje in pomoč zunanje institucije) ne izkazujejo napredka, lahko na zahtevo staršev ali na predlog šole pridobijo odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo (5. stopnja pomoči).

Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo strokovno obravnavo posebej usposobljenih strokovnjakov, ki jim pomagajo doseči svoj največji potencial in si prizadevajo za otrokov napredek, ne glede na otrokove omejitve ali primanjkljaje.

Na OŠ Karla Destovnika Kajuha dodatno strokovno pomoč izvajajo:

  • Janja Sunčič; mag. specialni in rehabilitacijski pedagog
  • Polona Markovič; uni. dipl. pedagog
  • Ida Krušič Smrekar; uni. dipl. pedagog
  • Urška Čarni; mag. prof. inkluzivne pedagogike
  • Alenka Plevnik; mag. prof. inkluzivne pedagogike

Delo učitelja dodatne strokovne pomoči zajema neposredno delo z učenci, ki imajo težave oziroma primanjkljaje na posameznih področjih učenja in se odražajo pri branju, pisanju, pravopisu, računanju, težave s pozornostjo in koncentracijo, pomnjenjem, koordinacijo, težave na socialnem in emocionalnem področju otrokovega razvoja. Poleg neposrednega dela z učenci, sodeluje tudi s starši učenca, učitelji, svetovalno službo, zunanjimi institucijami ter izvaja diagnostično oceno otrok pri katerih se kažejo primanjkljaji.

Dodatna strokovna pomoč niso inštrukcije, je le način, da se učencu snov predstavi na njemu najbolj primeren in razumljiv način, s pomočjo konkretnih ponazoril in ostalih didaktičnih pripomočkov. Namenjene so tudi (predvsem v tretji triadi) spoznavanju lastnega učnega stila in metod za najučinkovitejše učenje posamezne snovi. Velik poudarek je na krepitvi otrokovih močnih področij.

Dodatne informacije so vam na voljo na spodnji povezavi:

      https://www.zrss.si/

     https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp