Dodatna strokovna pomoč vključuje dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali občasno v posebni skupini, za otroke, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Psihologinja Sonja Domazet v sklopu svojega letnega delovnega načrta med drugim opravlja naslednje poglavitne naloge in dela:

– neposredno delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami (z odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo);

– diagnostični postopki otrok z morebitnimi učnimi težavami in načrt pomoči;

– projekt Korak k sončku, namenjen spoznavanju in sprejemanju drugačnosti in spoznavanju posebnih potreb.