Predmet:       TURISTIČNA VZGOJA

Kratica:          TVZ

Razred:          7.

Učiteljica:      Mira Vidmar

Število ur:      1 ura tedensko

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Skupina je lahko heterogena.

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Vzbudil naj bi jim zanimanje za turizem, tudi kot možno področje njihove poklicne izbire, ali le ljubiteljske dejavnosti.

Pridobili, povezali in nadgradili bodo znanje, pridobljeno pri drugih predmetih in znanje o turizmu kot razvijajoči se in perspektivni gospodarski dejavnosti v ožji in širši okolici.

Spoznavali bodo naravno in kulturno dediščino, ki je oblikovala našo razpoznavnost in se jo učili ohranjati in premišljeno izkoriščati.

Slovenija je država, ki se turistično razvija, saj ima za to dobre pogoje, kot so lega, pokrajinska pestrost, naravna in kulturna dediščina, kar je za mlade lahko velik izziv za njihovo prihodnost.

Delo vključuje aktivne oblike in metode učenja v učilnici in na terenu. Učenci bodo preko različnih zanimivih vsebin raziskovali, zbirali in urejali gradivo in informacije, samostojno iskali ugotovitve in zaključke in vrednotili pridobljeno znanje.

Pregledali bodo različno literaturo, članke, krajše potopise, iskali informacije po spletu, fotografirali, pripravili razstavo, izdelali plakat in spominek, oblikovali zloženko, pripravili načrt  in program za ekskurzijo (enodnevno/dvodnevno), poiskali nastanitev, se preizkusili v vodenju in animiranju turistov, spoznali slovensko kulinariko (kuhanje), si ogledali nekatere zanimivosti in prireditve v domačem kraju, srednjo šolo za gostinstvo in turizem, hotel (hostel).

Pripravili bodo program, ki bi privabil določeno vrsto turistov (npr. s Psom na potovanje).

Predmetu je namenjenih 35 ur pouka letno. Tretjino ur bo namenjena dvodnevni  ekskurziji ali dvema enodnevnima ekskurzijama.

Izbirni predmet se ocenjuje številčno. Zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

Pripravila Mira Vidmar, prof. RP