Predmet:       SODOBNA PRIPRAVA HRANE

 Kratica:          SPH

Razred:          7., 8., 9.

Učiteljica:      Marjana Tratnjek Pavc

Število ur:      1 tedensko (2 uri na vsakih 14 dni)  /35 v 7., 8. razredu in v 32 ur v 9. razredu/

Pri predmetu se poučuje o zdravi prehrani in načinih priprave z namenom zagotavljanja in ohranjanja zdravja. Učenci spoznavajo tehnološke postopke priprave jedi z vidika ohranjanja hranilne vrednosti. Spoznavajo gastronomsko kulinarična načela v zdravi prehrani, ocenjujejo in spreminjajo kuharske recepte v smislu priprave zdrave hrane. Usvajajo kriterije kakovosti živil in jedi. Naučijo se, kako načrtovati nakup, kako nakupovati. Analizirajo lastne prehranske navade, ugotavljajo vzroke in posledice slabih prehranskih navad in v razpravi predstavijo dobre navade.

Pouk SPH je razdeljen na teoretični del in praktični del. Pri teoretičnem delu obravnavamo učne vsebine, ki so predpisane v učnem načrtu za SPH (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Sodobna_priprava_hrane.pdf). Pri praktičnem delu – kuhanju pripravljamo jedi.

Ocenjevanje: učenec dobi tri ocene: iz znanja in razumevanja teoretične snovi, iz praktičnega dela (ročne spretnosti, odnos do dela, osebna higiena med praktičnimi vajami) in poročila o obisku tematsko ustreznih sejmov, obratov za predelavo živil.

Posebnosti:

  • Izvajanje pouka: 2 šolski uri na teden zaradi praktičnega dela.
  • Za praktični del pouka učenci prispevajo denar za sestavine jedi, ki jih bodo pripravljali.