Predmet:       RETORIKA

 Kratica:          RET

 Razred:          9.

Učiteljica:      Alenka Petrič

Število ur:      1 ura tedensko

Retorika je disciplina oziroma nauk o govorništvu, spretnosti govorjenja ali nauk o gostobesednosti. Namen retorike kot izbirnega predmeta je učenke in učence seznaniti ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč naučiti predvsem samostojnega, koherentnega ter kritičnega oblikovanja in izražanja stališč pri drugih predmetih, v nadaljnjem izobraževanju in na vseh drugih področjih družbenega in zasebnega življenja. Eden glavnih ciljev tega izbirnega predmeta je odgnati strah pred govornimi nastopi in seveda tudi pred ustnimi preizkusi znanja.

Cilji predmeta:

  • kaj je retorika
  • zakaj je koristna
  • spoznavanje etike dialoga
  • kaj je argumentacija
  • spoznavanje prepričljivega govorjenja
  • kako pregnati strah pred govornim nastopanjem