Predmet:                               MATEMATIČNE DELAVNICE

kratica:                                  MD7, MD8, MD9

Razred:                                 7., 8., 9.

Učiteljica:                              Urška Čarni

Število ur:                             1/teden

 Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z učiteljem.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in oblika dela se prilagaja interesom in sposobnostim udeležencev. Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (Matematična delavnica 7, Matematična delavnica 8, Matematična delavnica 9), ki se zaporedoma navezujejo na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda devetletke. Učenec naj načeloma obiskuje delavnico, ki se navezuje na razred, ki ga učenec obiskuje. Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil udeležen v predhodnih matematičnih delavnicah.

Pri predmetu matematična delavnica učenci:

  • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku,
  • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja,
  • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti,
  • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja,
  • razvijajo prostorsko predstavljivost,
  • se učijo celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi,
  • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.