Šolski sklad na naši šoli deluje od leta 2004. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki delavcev šole. Ob začetku šolskega leta UO pripravi program dela, tega potrdi svet šole, prav tako o svojem delu poroča svetu staršev in svetu šole.

V upravnem odboru šolskega sklada so štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole.