OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Na podlagi 53. člena Zakona o osnovni šoli morajo straši ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo. Za opravičevanje izostankov uporabite obrazec Opravičilo za izostanek od pouka (Vloga v pripravi).

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Za napovedano odsotnost uporabite Vlogo za napovedano odsotnost (Vloga v pripravi).

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. Za daljši izostanek od pouka uporabite Vlogo za daljši izostanek od pouka (Vloga v pripravi).