4., 5. in 6. razred

Nemščina je najbolj razširjen materni jezik v Evropi. Govori ga približno 100 milijonov državljanov Evropske skupnosti.  V času vse večjega svetovnega povezovanja ima tuji jezik vedno večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju.

Nemščina je pomembna in praktična tudi zato, ker je jezik naših sosedov Avstrijcev.

Vsebine od 4. do 6. razreda

Učenci se naučijo:

  • Predstaviti sebe in družino
  • Opisati šolo in šolske potrebščine
  • Šteti in prepoznavati barve
  • Našteti dele telesa in oblačila
  • Opisati hišo in svojo sobo
  • Imenovati dneve, letne čase in opisati vreme
  • Poimenovati stavbe v mestu in prometna sredstva
  • Opisati športne zvrsti
  • Našteti domače in divje živali

Učenci pridobivajo znanje nemščine na zabaven in sproščen način. Preko igre spoznavajo kulturo nemško govorečih držav in njihove navade.

Razvijajo jezikovna znanja, spretnosti, stališča in vrednote, ki jim bodo omogočile uspešno vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje.

Nemščino spoznavamo na zanimiv način. Poleg učbenika in delavnega zvezka tudi ob igrah, interaktivnih vajah, pesmih, dialogih, igrah vlog in ogledu nemških filmov.

Snov v glavnem utrjujemo in  ponavljamo pri pouku.

Pouk bo potekal dve uri na teden, torej 70 ur na leto.

Znanje se oceni z oceno.

HERZLICH WILLKOMMEN

 

Mija Cafnik