RAZRED: 7. (začetni), 8. (začetni in nadaljevalni) in 9. (začetni in nadaljevalni)

ZAKAJ? Pri nemščini kot neobveznem izbirnem predmetu se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemško govorečih deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Učenje nemščine priporočamo učencem,ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

KDO? Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci v četrtem, petem in šestem razredu in lahko nadaljujejo do devetega razreda. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo.

TEMELJNI CILJI: V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo. Neobvezni izbirni predmet nemščina se učenci v osnovni šoli učijo po dve uri tedensko.

KAKO BO POTEKAL POUK? Predmet je po učnem načrtu namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Učenci se na začetni stopnji jezika učijo celostno, po načelih zgodnjega učenja. Pouk poteka po končanem rednem pouku, v času podaljšanega bivanja.

Obravnavali bodo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način:

  • naučili se bodo pozdraviti;
  • opisali bodo sebe in svojo družino;
  • povedali bodo nekaj o svojih interesih;
  • opisovali bodo živali;
  • govorili bodo o šoli, šolskih potrebščinah;
  • povedali bodo, kaj radi jedo in pijejo;
  • spoznavali bodo dežele nemškega govornega področja.

Usmerili se bomo predvsem v razvijanje sporazumevalnih zmožnosti učencev. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, pesmi, kratke dramatizacije in igre. Pri pisanju se bomo omejili na zapis preprostih besednih zvez in stavkov.         Učenci bodo sodelovali tudi pri nemški bralni znački Epi Lesepreis. Razvijali bomo tudi pozitiven odnos do tuje kulture, saj bomo spoznavali običaje in navade nemško govorečih dežel ter vzpostavili stike z vrstniki iz tujine.