Predmet:       NEMŠČINA

 Kratica:          NI1, NI2, NI3

Razred:          7., 8., 9.

Učiteljica:      Nina Grum/Erika Golob

Število ur:      2 uri tedensko

Splošno o predmetu

Nemščina je v OŠ triletni predmet od 7. do 9. razreda, ki se izvaja po dve uri tedensko in ima letni obseg 70 ur (9. razred 64 ur), v vseh treh letih pa skupaj 204 ure. Učenci, ki uspešno zaključijo šolanje v OŠ in s tem tudi triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

 Cilji predmeta

Cilj programa je učenje nemškega jezika, kjer otroci hkrati razvijajo vse štiri jezikovne sposobnosti, in sicer: bralno in slušno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje. To pomeni, da se otroci v treh letih naučijo toliko nemščine, da jo lahko uspešno uporabljajo kot tuj jezik tudi zunaj učilnice, hkrati pa tudi spoznavajo razlike med nemščino, slovenščino in angleščino ter različnimi narodi in kulturami in se tako učijo spoštovati lastni jezik in domovino kot tudi tuje jezike in posebnosti drugih narodov.

ZAKAJ NEMŠČINA?

Ker …

 • je nemščina z 100 milijoni domačih govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropski uniji,
 • ima pomembno vlogo v zgodovini, kulturi in gospodarstvu Slovenije,
 • je sorodna angleščini in se je zato učenci lažje naučijo,
 • je jezik naših sosedov,
 • je to odlično izhodišče za nadaljnje učenje v srednjih šolah,
 • po številu vseh izdanih publikacijah so nemške na drugem mestu za angleškimi,
 • je pomembna kot jezik velikega števila znanstvenih in strokovnih disciplin (npr.: strojništvo, fizika, umetnost, literarna teorija …),
 • odpira vrata na nemške, avstrijske in švicarske univerze,
 • redno sodelujemo pri nemški bralni znački,
 • vsako leto organiziramo eno ali dvodnevno ekskurzijo v Avstrijo ali Nemčijo,
 • se bomo med urami tudi veliko zabavali,
 • vsako leto organiziramo eno ali dvodnevno ekskurzijo v Avstrijo ali Nemčijo,
 • se bomo med urami tudi veliko zabavali.