Drage devetošolke, dragi devetošolci in spoštovani starši!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo rokovnik za izvedbo prijavnega in vpisnega postopka za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/23.

V prilogi najdete nekaj povezav do spletnih strani in vas vabim, da jih obiščete. Našli boste pomembne informacije, ki vam lahko služijo kot iztočnica za pogovor z vašim mladostnikom.


POKLICNA ORIENTACIJA

ali

Kam naprej po končani osnovni šoli

Spoštovani starši in učenci devetega razreda!

Približuje se čas, ko se bodo morali učenci 9. razreda odločiti za svojo nadaljnjo poklicno oz. izobraževalno pot. Zavedamo se, da je to zelo težka in odgovorna odločitev za vašega otroka in vas, zato vam želimo pri tem kar se da pomagati. Šola to nalogo prevzema znotraj poklicne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci, vključujejo pa se tudi poklicni svetovalci iz Centra za informiranje in poklicno svetovanje. Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni odločitvi, o njihovi poklicni poti.

Za optimalno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.

V ta namen so v zaključnih razredih pripravljene naslednje dejavnosti:

8. RAZRED

V osmem razredu se začne intenzivnejša poklicna orientacija v mesecu decembru, ko se učenci seznanijo s srednješolskim izobraževalnim sistemom v Sloveniji, dejavniki poklicnega izbora, poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira www.mojaizbira.si na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi svoji življenjski poti.

Učenci pri predmetu državljanska in domovinska vzgoja in etika izdelajo seminarsko nalogo iz določenega poklica in ga na ta način bolje spoznajo.

Koristni spletni naslovi:
www.ess.gov.si – stran Zavoda RS za zaposlovanje – informacije o kariernem svetovanju, trgu dela,…
www.cpi.si – Center za poklicno izobraževanje
www.mizs.gov.si – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; razpisi za vpis, podatki o številu prijav, omejitve vpisa, zakonodaja glede šolanja
www.skladi-kadri.si – Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje; informacije o štipendiranju in razpisi
www.dijaski.si – razne koristne informacije za učence, dijake, študente
www.dijaski.net
www.filternet.si
europa.eu -informacije o možnostih študija in poklicnega usposabljanja v Evropski uniji
https://www.informativa.si/

9. RAZRED

V devetem razredu je dogajanje na področju poklicne orientacije zelo intenzivno, saj se čas, ko se bodo učenci morali odločiti kam naprej, hitro približuje.

Dogajanje na področju poklicne orientacije v 9. razredu

Pri svetovanju učencem glede izbire srednje šole oz. nadaljnje poklicne poti se šolski svetovalni delavci poslužujemo uporabe računalniškega programa Kam in kako (za odkrivanje poklicnih interesov), elektronske oblike Vprašalnika o poklicni poti (e-VPP) ter skupinskega in individualnega svetovanja, za kar pa potrebujemo vaše strinjanje.

Kam naprej po končani osnovni šoli.

Seznam srednjih šol v osrednjeslovenski regiji.

Poleg učenčevega interesa in želje, ki naj bosta glavno vodilo pri izbiri poklicne poti, je dobro, da se učenec vpraša kakšne so moje osebnostne lastnosti, sposobnosti in talenti ter seveda učne in delovne navade. Ne malokrat se zgodi, da so ravno šolske ocene tiste, ki učencu preprečijo, da bi se vpisal na želeno srednjo šolo.

Dejavniki poklicnega odločanja.

Ogledate si lahko katere srednje šole so omejile vpis v preteklem šolskem letu in spodnje meje točk v zadnjih letih.

Omejitev vpisa.
Spodnje meje točk v zadnjih letih.

Pomembni datumi so zapisani v rokovniku za vpis za šolsko leto.

Informacije o štipendijah

Nova vrsta štipendij so Štipendije za deficitarne poklice. Dodeljuje jih Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.
Štipendije bodo namenjene dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki se bodo izobraževali za poklice, kateri so uvrščeni med deficitarne – to so tisti, za katere kadrov na trgu delovne sile primanjkuje.

Seznam poklicev, ki so opredeljeni za deficitarne.

Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja za petletna obdobja. Trenutno sprejeta Politika štipendiranja velja od leta 2015 do leta 2019.

Javni razpis za dodelitev štipendij za prihajajoče šolsko leto je objavljen v juniju, vlogo pa je mogoče oddati konec avgusta po vnaprej določenem datumu. Štipendije se dodeljujejo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev.
V letih od 2015 do 2019 bo za štipendije za deficitarne poklice letno zagotovljenih do 1.200.000€.

Za dodatna vprašanja in pomoč se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko, Polono Markovič, ki na šoli vodi program poklicne orientacije.

(tel.: 01/520 84 91, 040 188 174; e-pošta: polona.markovic@os-kdk.si)

OBVESTILO O ŠTIPENDIJAH

             1. ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije konec junija objavi javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij za naslednje šolsko oziroma študijsko leto (www.skladkadri.si/). Za vlagatelja, ki bo prvič pridobil Zoisovo štipendijo in uveljavlja štipendijo po zaključeni osnovni šoli, veljajo naslednji pogoji:

  1. izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati

2.  ustrezen šolski uspeh: dijaki 1. letnika morajo neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

Dodatne informacije o Zoisovih štipendijah lahko vlagatelji dobijo na telefonski številki 01 43 41 080 ali 01 43 41 551 oziroma na elektronskem naslovu info@sklad-kadri.si. Bodite pozorni na javni poziv za dodelitev štipendij in pravočasno oddajo vloge, z vsemi potrebnimi dokazili (tudi potrdilo o vpisu v  srednješolski izobraževalni program, ki ga pridobite ob vpisu v mesecu juniju na izbrani srednji šoli).

  1. DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državne štipendije so socialni transfer in so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko podelijo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo.
Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

OBRAZEC

                  3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Vlogo za štipendijo morajo učenci skupaj s starši oddati v mesecu septembru.

  1. KADROVSKE ŠTIPENDIJE

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo zaposljivost.

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o štipendiranju.

Sredstva za neposredno oziroma posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dodeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na podlagi javnega razpisa.

Polona Markovič
šolska svetovalna delavka