Socialno-ekonomske stiske

Šolska svetovalna služba se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj.

 • Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 EUR
 • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 EUR.

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.

Za uveljavljanje in izvajanje subvencije za šolsko malico oz. kosilo mora imeti družina VELJAVNO ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU, za kar poskrbite starši tudi s pravočasno oddajo nove vloge na centru za socialno delo.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni potrebno oddajati, saj šola upošteva podatke posredovane od RS Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

   – prijavnica na šolsko prehrano

 • Subvencioniranje šole v naravi

Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega

položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.

Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z

dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva sledeče kriterije:

 • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
 • višina dohodkov na družinskega člana,
 • višina otroških dodatkov,
 • brezposelnost staršev,
 • dolgotrajna bolezen v družini,
 • dolgotrajnejši socialni problemi in
 • druge specifike v družini.

vloga za uveljavljanje subvencionirane šole v naravi

 • Subvencioniranje taborov

vloga za uveljavljanje subvencioniranih taborov

–  Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje obrazec – vloga za pomoč

–  ZMP Ljubljana Moste-Polje

Šolska svetovalna služba pri reševanju socialnih stisk sodeluje tudi s šolskim skladom, s Centrom za socialno delo, z Rdečim križem, z Zvezo prijateljev mladine in drugimi zunanjimi ustanovami.